ul. Krzeptówki 168, 34-500 Zakopane

Regulamin

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

—————————————————————————————————————————————

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu. Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu – dotyczy to także osób towarzyszących Gościa.

 1. Właściciel – podmiot posiadający prawo własności lub ustanowione na jego rzecz prawo zależne do dysponowania lokalem będącym przedmiotem najmu.
 2. Gospodarz – podmiot reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Właściciela apartamentu w kontaktach z gośćmi, w tym do zawierania stosownych umów najmu wraz z ich rozliczaniem.
 3. Gość – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, biorący w odpłatne, określone w czasie użytkowanie należący do Właściciela apartament, na podstawie umowy zawartej z reprezentującym Właściciela Gospodarzem, na podstawie dokonanej rezerwacji apartamentu.
 • 1. Rezerwacja, opłaty za usługę, warunki płatności oraz zmiana/odstąpienie/anulacja rezerwacji:
 1. Rezerwacji apartamentu Klient może dokonywać drogą elektroniczną kontakt@apartamentypodniedzwiedziem.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 603203443 oraz za pomocą portali rezerwacyjnych tj. booking.com i airbnb.com
 2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na adres e-mail “Potwierdzenie rezerwacji” wybranego apartamentu wraz z terminem, kosztem całego pobytu oraz wysokością zadatku.
 3. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki.
 4. Opłata za pobyt w apartamencie nie zawiera opłaty miejscowej – przy zameldowaniu należy uiścić opłatę miejscową w wysokości 2zł/osobonoc.
 5. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu – bez wyżywienia i dojazdu.
 6. Osobą dokonującą rezerwacji może być tylko osoba pełnoletnia.
 7. Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez Gospodarza Apartamentów Pod Niedźwiedziem telefonicznie bądź e-mailem.
 8. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zadatku w ciągu ilości dni podanej w potwierdzeniu rezerwacji wysyłanej drogą elektroniczną (e-mail) w wysokości ok 30% kwoty należnej za cały pobyt. W przypadku braku wpływu zadatku na konto bankowe w ciągu ustalonej ilości dni rezerwacja ulega anulowaniu.
 9. Dane firmy oraz konta do dokonywania wszelkich wpłat są następujące:

Apartamenty nr : 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11 oraz 12

AM GRUPA INWEST-BUD Sp. z o.o.

Os.Wyzwolenia 9/3

34-350 WĘGIERSKA GÓRKA

NIP: 553 251 17 49

Nr konta bankowego: 30 1750 0012 0000 0000 3580 0808

oraz

Apartamenty nr : 7, 10, 13 oraz 14

P.W. “Ricard” Ryszard Wałek

Zawiszy Czarnego 4/131

40-872 Katowice

NIP: 6341284154

Nr konta bankowego: 17 1050 1214 1000 0022 7728 1024

 1. Niezidentyfikowane wpłaty lub inaczej zatytułowane niż zostało to ustalone w potwierdzeniu rezerwacji będą odsyłane na konto adresata potrącając wszelkie koszty administracyjne/bankowe.
 2. Pozostała część należności za pobyt musi być opłacona z góry na miejscu gotówką w dniu zameldowania lub przelewem do 2 dni przed zameldowaniem. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry przy zameldowaniu uprawnia Gospodarza do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
 3. Wpłata za pobyty bożonarodzeniowe i sylwestrowe (22.12-03.01) musi być dokonana w całości co najmniej na miesiąc przed planowanym przyjazdem.
 4. Odstąpienie od rezerwacji lub jej zmiana:
 • Gość zobowiązany jest poinformować o rezygnacji drogą elektroniczną na adres: kontakt@apartamentypodniedzwiedziem.pl
 • W przypadku odstąpienia od rezerwacji na 30 dni przed planowanym przyjazdem, wpłacona opłata rezerwacyjna (zadatek) zostanie zwrócona na rachunek, z którego została dokonana, pomniejszona o ewentualne prowizje bankowe lub inne opłaty z tym związane.
 • W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 30 dni przed przyjazdem lub niepojawienia się Gościa, opłata rezerwacyjna (zadatek) nie zostanie zwrócona,
 • W przypadku chęci zmian w rezerwacji np. większa ilość osób, skrócenie lub przedłużenie pobytu należy dokonać zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: kontakt@apartamentypodniedzwiedziem.pl – rezerwacja zostanie sprawdzona pod względem dostępności ilości miejsc oraz terminu, a następnie zostanie przesłana nowa oferta uwzględniająca ewentualne dopłaty.
 1. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego przybycia niż to było ustalone w potwierdzeniu wstępnym rezerwacji Apartamenty Pod Niedźwiedziem nie zwracają pieniędzy za niewykorzystany pobyt.
 2. O przyjeździe mniejszej liczby osób niż zakłada to rezerwacja prosimy informować najpóźniej dwa dni przed przyjazdem. Zmniejszenie ilości osób w dzień przyjazdu lub w trakcie trwania pobytu nie skutkuje zmianą ceny za pobyt – obowiązuje cena z rezerwacji.
 3. O skróceniu pobytu niż zakłada to rezerwacja prosimy informować najpóźniej dwa dni przed przyjazdem. Zmniejszenie ilości nocy w dzień przyjazdu lub w trakcie trwania pobytu nie skutkuje zmianą ceny za pobyt – obowiązuje cena z rezerwacji.
 4. Jeżeli Goście nie zameldują się w dniu uzgodnionym jako data przyjazdu Gospodarz na następny dzień kontaktuje się z Gościem w 3 formach: e-mail, sms oraz kontakt telefoniczny. W przypadku braku odpowiedzi lub oficjalnej rezygnacji stwierdzamy “niedojazd” Gości i rezerwacja zostaje anulowana, a zadatek wpłacony nie podlega zwrotowi.
 5. Na życzenie Gościa dostarczamy bezpłatnie łóżeczko dziecięce do apartamentu – potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.
 6. Dzieci do lat 3 nie są liczone jako pełna osoba.
 7. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniane.
 8. Zmiana rezerwacji przez Apartamenty Pod Niedźwiedziem jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Właścicieli tj. kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu czy pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Apartamenty Pod Niedźwiedziem mają obowiązek zaproponować inny termin Gościowi, a gdy Gość nie wyraża na to zgody odstąpić od umowy zwracając Gościowi wpłacony zadatek (anulacja rezerwacji).
 • 2. Zawarcie umowy
 1. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Gościem a Apartamentami Pod Niedźwiedziem zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji drogą elektroniczną kontakt@apartamentypodniedzwiedziem.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 603203443 oraz za pomocą portali rezerwacyjnych tj. booking.com i airbnb.com
 2. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, a także wypełnić kartę meldunkową w trakcie meldowania. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 3. Gospodarz ma prawo żądać okazania przez osobę rezerwującą jej dowodu tożsamości. (dowód osobisty, paszport) podczas zameldowania i wypełnienia karty meldunkowej
 4. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry przy zameldowaniu uprawnia Gospodarza do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do apartamentu.
 5. Na miejscu przy zameldowaniu należy uiścić gotówką opłatę miejscową wynoszącą 2zł/os/noc.
 6. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie ograniczona jest do liczby określonej w ofercie dotyczącej apartamentu oraz w potwierdzeniu rezerwacji.
 7. W przypadku, gdy, liczba gości przybyłych jest większa od liczby zgłoszonej w trakcie rezerwacji, Gospodarz może odmówić zakwaterowania.
 8. Jeżeli liczba osób w apartamencie zwiększy się niż zostało to uzgodnione podczas dokonywania rezerwacji Gość ma obowiązek zgłosić to Gospodarzowi oraz uiścić stosowną opłatę za dodatkowe osoby – płatne 50zł każdą noc za dodatkową osobę.
 9. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca, udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących.
 10. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 • 3. Faktury VAT
 1. W przypadku chęci otrzymania przez Gościa faktury VAT obejmującego koszty zakwaterowania, Gość jest zobowiązany zgłosić to Gospodarzowi w chwili zawarcia „umowy”.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Gospodarza za upoważnieniem Właściciela apartamentu oraz dostarczona gościom w ustalony sposób oraz w wyznaczonym terminie.
 • 4. Obowiązki/kompetencje/procedury pobytu Gościa:
 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Zameldowanie jest możliwe od godziny 15:00 natomiast wymeldowanie do godziny 11.00 w dniu, w którym według umowy pobyt zostaje zakończony – możliwość wcześniejszego przyjazdu do apartamentu przed godziną 15.00 jest tylko możliwe w przypadku wcześniejszego przygotowania apartamentu. Gospodarz przesyła wtedy stosowną informację sms-em.
 3. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 4. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad, Gospodarz jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.
 5. Palenie tytoniu w apartamentach jest całkowicie zabronione z wyłączeniem balkonów oraz tarasów przy zamkniętym oknie/drzwiach. Klient niestosujący się do zakazu zostanie obciążony opłatą PLN 500 za odświeżenie pomieszczeń i sprzętu przez wyspecjalizowaną firmę.
 6. Klient, jest zobowiązany do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej trwającej od 22.00 do 6.00.
 7. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi Gospodarz apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.  Gospodarz nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.  
 8. Gospodarz obiektu ma prawo odmówić zakwaterowania i przyjęcia Gości, którzy wykazują agresję słowną lub cielesną wobec pracowników, Gospodarzy lub innych gości. Wpłacony wcześniej zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. W apartamentach obowiązuje segregacja śmieci przez gości – w każdym z apartamentów znajduje się instrukcja segregacji.
 10. Do obowiązków Gościa należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, a śmieci nagromadzone przez w czasie pobytu powinny zostać usunięte do odpowiednich kubłów/kontenerów przy budynku.
 11. Goście mają obowiązek zachować czystość w apartamencie, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku.
 • 5. Postanowienia ogólne
 1. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Apartamentów Pod Niedźwiedziem
 2. Najemca dokonując rezerwacji oświadcza, że akceptuje poniższą klauzulę jak i zapoznaje się z informacją o monitoringu:

“Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 101 , poz. 926 ze zm.) przez właściciela Apartamentów Krupówki w celu realizacji rezerwacji/umowy najmu, komunikacji z gościem, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych”

“W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W Apartamentach Pod Niedźwiedziem na jego parkingu, klatkach schodowych oraz pokoju zabaw dla dzieci prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku, ochrony osób, mienia, ochrony przeciwpożarowej oraz przeciw-powodziowej.
Administratorem Danych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego są Właściciele
W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
b)    przez e-mail: kontakt@apartamentypodniedzwiedziem.pl
c)    telefonicznie: +48 603203443
Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust.1 lit. c i f  RODO.
Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do ok. 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.”

 1. W wyposażeniu apartamentu znajduje się pościel, ręczniki oraz jako na “start” papier toaletowy, worki na śmieci, płyn do naczyń, mydło w płynie, ścierka i gąbka kuchenna.
 2. Obsługa apartamentu nie ma prawa bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu, a tym bardziej przemieszczania czy korzystania z jego osobistych rzeczy. Prawo wejścia do wynajętego obiektu pozostawia się jedynie w przypadku awarii,  zauważenia zagrożeń, na które może wpłynąć bezpieczeństwo gości, pobytów dłuższych niż 7 nocy (uprzednio informując Gościa o zamierzonym dokonaniu rewizji stanu lokalu) lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu apartamentu.
 3. Obsługa apartamentu lub obsługa serwisowa posiada dodatkowy komplet kluczy, w przypadku nagłych awarii, usterek może wejść do apartamentu w celu ich napraw podczas nieobecności gości w apartamencie.
 4. Gość może zgłaszać w trakcie pobytu w apartamencie wszelkie uwagi i żądania do Gospodarzy w godz. Ich pracy lub pod numerem telefonu 603-203-443.
 5. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast Gospodarzom apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć finansowo w całości koszty wszelkich usterek powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, o czym Gość powinien niezwłocznie poinformować Gospodarza. 
 6. Przedmioty pozostawione przez Gościa po opuszczeniu apartamentu mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W innym przypadku, po pięciu dniach od daty wyjazdu Gościa z apartamentu, Gospodarze postąpią z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. Nie dotyczy to ładowarek, zasilaczy, urządzeń RTV oraz komputerowych.
 8. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd).
 9. Goście mogą korzystać bezpłatnie z ogólnodostępnej pralki, żelazka, deski do prasowania. Nie zapewniamy chemii do prania.
 10. W przypadku chęci schowania sprzętu narciarskiego przez Gości, fakt ten należy zgłosić Gospodarzom, którzy posiadają jedyny komplet kluczy do schowka. Wydawanie i przyjmowanie sprzętu możliwy jest tylko pod nadzorem Gospodarza.
 11. Gospodarz może odmówić przyjęcia osoby, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła niniejszy regulamin.
 12. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice szczególnie w pokoju zabaw.
 13. Apartamenty Pod Niedźwiedziem nie ponoszą odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.
 14. Wykwaterowanie następuje w apartamencie w dniu ustalonym w umowie jako dzień wyjazdu Gościa w obecności Gospodarza.
 • 6. Zakwaterowanie zwierząt domowych
 1. Pobyt zwierząt domowych w apartamencie jest dopuszczalny po wcześniejszym poinformowaniu.
 2. Zakwaterowanie zwierząt domowych będzie obciążone opłatą za dodatkowe usługi oczyszczania apartamentu w wysokości 20,00 zł za każdą dobę, w przypadku stwierdzenia pozostawienia dużej ilości sierści przy odbiorze apartamentu przez gospodarza w dniu wymeldowania.
 3. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
 4. W przypadku przyjazdu ze zwierzęciem jego właściciel powinien posiadać ze sobą książeczkę zdrowia bądź paszport z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
 • 7. Odpowiedzialność za mienie powierzone
 1. Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.
 2. W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament Gospodarzom w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego.
 3. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez Gospodarzy, będą dochodzone na drodze sądowej w przypadku odmowy zapłaty za wyrządzone szkody – w tym przypadku Gospodarz ma prawo wezwać policję.
 4. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do apartamentu oraz pilota do telewizora i klimatyzacji. Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 200,00 zł.
 5. Gość ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie pożarem.
 6. Za mienie pozostawione na klatce Apartamenty Pod Niedźwiedziem nie ponoszą odpowiedzialności.
 • 8. Wykorzystanie miejsc parkingowych
 1. Goście apartamentu zobowiązani są do parkowania posiadanych pojazdów na parkingu ogólnodostępnym według wskazówek Gospodarza.
 2. Parking jest niestrzeżony i nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 3. Obowiązuje limit samochodów: 1 samochód na apartament 4 lub 5 osobowy oraz 2 samochody na apartament 6 osobowy.
 4. W przypadku przyjazdu większą ilością samochodów niż jest to zezwolone w powyższym punkcie należy parkować tymi samochodami na płatnym parkingu przy Sanktuarium MBF Osiedle Krzeptówki 14, 34-500 Zakopane – 750m od obiektu.
 • 9. Użytkowanie altany
 1. Altana służy wyłącznie do organizowania ogniska i grilla.
 2. Drzewo, węgiel oraz rozpałka wymagana do organizacji ogniska i grilla należy zapewnić sobie we własnym zakresie na własny koszt.
 3. Organizatorem ogniska i grilla może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 4. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać na terenie altany wyłącznie za zgodą rodziców, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej będącej organizatorem.
 5. Na terenie altany nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do worków na śmieci zawieszonych wewnątrz altany.
 6. Należy uprzątnąć altanę po zakończonym ognisku lub grillu.
 7. Po zakończeniu ogniska lub grilla należy je wygasić.
 8. Zabrania się rozpalania ognia w miejscu do tego nieprzystosowanym. Ognisko może być rozpalane wyłącznie na okrągłej metalowej platformie na ognisko, a grill tylko na specjalnym stole grillowym.
 9. Dzieci i młodzież powinny zachować bezpieczną odległość od otwartego źródła ognia.
 10. Za wszelkie obrażenia poniesione w wyniku korzystania z altany odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny poszkodowanego.
 11. Na terenie altany zabrania się:
  1. wchodzenia na dach konstrukcji altany,
  2. wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne obiektów znajdujących się w pobliżu altany
  3. niszczenia i uszkadzania roślinności oraz wykonanych dekoracji,
  4. rozpalania ognisk poprzez użycie materiałów pirotechnicznych, łatwo palnych oraz szkodliwych substancji chemicznych.
 12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia altany lub innych elementów dekoracyjnych znajdujących się na terenie altany, osoba odpowiedzialna za organizację ogniska zostanie obciążona kosztami naprawy.
 13. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 6:00 i nie powoduje to zakazu organizacji ogniska lub grilla.
 14. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie altany poinformować należy Gospodarza lub Policję pod nr 997. Nr telefonu kontaktowego do Gospodarza: 603-203-443
 • 10. Użytkowanie pokoju zabaw
 1. Pokój zabaw jest przeznaczony dla Gości Apartamentów Pod Niedźwiedziem.
 2. Pokój zabaw jest otwarty codziennie w godzinach 9-21.
 3. Dzieci powinny przebywać w pokoju zabaw pod opieką dorosłych, za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 4. W pokoju zabaw znajdują się małe elementy, którymi dzieci mogą się zadławić, dlatego opiekunowie dzieci powinni szczególnie zwracać na nie uwagę.
 5. Dzieci oraz ich opiekunowie powinni dbać o porządek po skończonej zabawie.
 6. Z urządzeń, zabawek znajdujących się na terenie pokoju zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie i są oni zobowiązani do naprawy bądź odkupienia uszkodzonych urządzeń lub zabawek.
 7. Zabrania się wynoszenia zabawek z pokoju zabaw.
 8. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych gości zabrania się przebywania w pokoju zabaw dzieci bądź dorosłych, będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 9. Apartamenty Pod Niedźwiedziem zastrzegają sobie prawo do zmiany godzin otwarcia pokoju zabaw.
 10. Apartamenty Pod Niedźwiedziem nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne lub uszczerbki na zdrowiu użytkowników sali zabaw.
 11. Należy stosować się do uwag Gospodarzy Apartamentów Pod Niedźwiedziem.
 12. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać Gospodarzą Apartamentów Pod Niedźwiedziem.
 • 11. Reklamacje
 1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia.
 2. Reklamacje winny być zgłaszane wyznaczonemu Gospodarzowi oraz wnoszone w formie pisemnej.
 3. Wnoszący reklamacje winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz danymi rezerwacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie apartamentu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji jak również precyzyjne określenie roszczenia.
 5. Reklamacje posiadające wymagana formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty ich przekazania.
 6. Korespondencja niespełniająca warunków określonych w pkt. 3 i 4 pozostawiana jest bez rozpatrzenia.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku braku porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela. W zakresie nie uregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.